Izen ematea / Inscripción Think Big 2022

Aurkeztu den proiektuaren izenburua / Título del proyecto presentado

 
 

Eskatzailea / Solicitante

Izena / Nombre
Abizenak / Apellidos
Helbide eletronikoa / E-mail
Teléfono /Telefonoa
NAN / DNI
UPV/EHU zein Fakultatea/Unibertsitate Eskola den / Facultad/Escuela Universitaria de la UPV/EHU a la que pertenece
 
 

Kontaktuan jartzeko helbidea / Dirección de contacto

Kalea / Calle - Zb. / Nº
PK eta Herria / CP y Población
 
 

Gainerako parte-hartzaileen datuak (horrela bada) / Datos del resto de participantes (si corresponde)

Izena/Nombre | Abizenak/Apellidos | Fakultatea/Unibertsitate Eskola Facultad/Escuela Universitaria | NAN/DNI
 
 

GAL / TFG

Proiektua Gradu Amaierako Lana da / El Proyecto es un Trabajo de Fin de Grado: Ez/NoBai/Si
 
 

Eskaerari lotu zaizkion agiriak / Documentación que se adjunta a la solicitud

Proiektuaren Justifikazio Txostena / Memoria Justificativa del Proyecto:
Beste batzuk(zehaztu) / Otros(especificar):
 
 

HAU ESKATZEN DUT / SOLICITO:

Honen bidez, EHUk, Bizkaiko Campuseko Think Big 2022 sarirako egin duen deialdian, aurkeztu dudan proiektua onartua izatea eskatzen dut.

Halaber, proiektu hau aurkeztearekin batera, UPV/EHUri, behar izanez gero, eta betiere proiektuaren edukiera bermatuz, proiektuaren izenburuaren, gaiaren eta baita egile(ar)en berri emateko BAIMENA EMATEN DIOT.

Eta eskaera honetan adierazitako datu guzti-guztiak egiazkoak direla ADIERAZTEN

Se admita la participación del proyecto presentado a través de esta inscripción, en la convocatoria del Premio Think Big 2022 del Campus de Bizkaia.

Asimismo, con la presentación de este proyecto, AUTORIZO a la UPV/EHU, a que en su caso, y manteniendo la confidencialidad del contenido del proyecto, difunda el título y la materia sobre la que versa, así como la identidad del/los autor/es/as.

Y DECLARO, que todos y cada uno de los datos aportados en esta solicitud son ciertos.

 
 
DATUEN BABES KLAUSULA / CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS
Indarreko legerian datu pertsonalen babesari dagokionean ezarritakoa betez, jakin ezazu eskatu diren datu pertsonalak informatikoki tratatuko direla, lehiaketa gestionatzeko. Halaber, jakinarazten dizugu datuok erabili, aldatu, ezabatu eta aurka jotzeko eskubidea duzula fitxategiaren arduradunaren aurrea zitek@ehu.eus helbide elektronikoaren edo ohiko postaren bidez, helbide honetara igorriz: Kanpo Harremanen Zuzendaria, Zitek, Errektoregoa, Sarriena auzoa z/g, 48940 Leioa, Bizkaia
En cumplimiento de la legislación vigente de protección de datos personales, le informamos que los datos personales recabados serán objeto de tratamiento informatizado con la finalidad de gestionar el acceso y control del concurso. Igualmente, le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero por correo electrónico: zitek@ehu.eus, o por correo convencional en la dirección siguiente: Director de Relaciones Externas del Campus de Bizkaia, Zitek, Edificio Rectorado, B/Sarriena s/n, 48940 Leioa, Bizkaia.

Esta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies