Formulario Inscripción Handira Jo

  Aurkeztu den tesiaren izenburua / Título de la Tesis presentada*

   

   

  Eskatzailea / Solicitante

  Izena / Nombre*

  Abizenak / Apellidos*

  NAN / DNI*

  Teléfono /Telefonoa*

  Helbide eletronikoa / E-mail*

  UPV/EHUko fakultatea/unibertsitate eskola: / Facultad/Escuela Universitaria de la UPV/EHU a la que pertenece:*
  (Estatistika helburuetarako baino ez / Se solicita con fines exclusivamente estadísticos)

   

   

  Harremanetarako helbidea / Dirección de contacto

  Kalea / Calle - Zb. / Nº*

  PK eta herria / CP y Población*

   

   

  Gainerako parte hartzaileen datuak (egonez gero) / Datos del resto de participantes (si corresponde)

  Izena/Nombre | Abizenak/Apellidos | Fakultatea/unibertsitate eskola Facultad/Escuela Universitaria | NAN/DNI

   

   

  Eskaerari atxikitako agiriak/Documentación que se adjunta a la solicitud

  Curriculum Vitae*:

  Doktore titulua / Título de Doctor o Doctora*:

  Proiektua justifikatzeko memoria / Memoria Justificativa del Proyecto*:

  Beste batzuk (zehaztu) / Otros (especificar):

   

   

  HONAKO HAU ESKATZEN DUT / SOLICITO:

  Bizkaiko Campusaren “Handira jo” lehiaketaren 2021eko deialdian aurkeztu dudan proiektua onartua izan dadila.

  Halaber, proiektu hau aurkeztearekin batera, BAIMENA EMATEN DIOT UPV/EHUri proiektuaren izenburua eta ezaugarri orokorrak eta egileen identitatea zabal ditzan, beharrezkoa izanez gero, betiere bermatuta proiektuaren edukiaren konfidentzialtasuna..

  Eta eskaera honetan adierazitako datu guztiak egiazkoak direla ADIERAZTEN DUT.

  Se admita la participación del proyecto presentado a través de esta inscripción, en la convocatoria del Concurso Handira Jo 2021 del Campus de Bizkaia.

  Asimismo, con la presentación de este proyecto, AUTORIZO a la UPV/EHU, a que, en su caso, y manteniendo la confidencialidad del contenido del proyecto, difunda el título y las características generales sobre la que versa, así como la identidad de los/as autores/as.

  Y DECLARO, que todos y cada uno de los datos aportados en esta solicitud son ciertos.


  DATUEN BABES KLAUSULA / CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS


  Betetzeko datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen legerian xedatutakoa, jakinarazten dizugu bilduko diren datu pertsonalak informatikoki tratatuko direla, lehiaketaren sarbidea eta kontrola kudeatzeko. Halaber, jakinarazten dizugu datuotan sartu, datuak zuzendu, datuak ezereztu eta datuen aurka egiteko eskubidea duzula eta horretarako fitxategiaren arduradunarengana jo behar duzula, hala posta elektronikoz (zitek@ehu.eus) nola ohiko postaren bidez (helbidea: Bizkaiko Campuseko Ekintzailetzako eta Transferentziako zuzendaria, Zitek, Errektoregoa, Sarriena auzoa z.g., 48940 Leioa, Bizkaia).

  En cumplimiento de la legislación vigente de protección de datos personales, le informamos que los datos personales recabados serán objeto de tratamiento informatizado con la finalidad de gestionar el acceso y control del concurso. Igualmente, le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero por correo electrónico: zitek@ehu.eus, o por correo convencional en la dirección siguiente: Directora de Emprendimiento y Transferencia del Campus de Bizkaia, Zitek, Edificio Rectorado, B/Sarriena s/n, 48940 Leioa, Bizkaia.


  Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
  Privacidad