Inskripzioa: Handira jo 2023 / Inscripción Handira Jo 2023

  Aurkeztu den tesiaren izenburua / Título de la Tesis presentada*

   

   

  Eskatzailea / Solicitante

  Izena / Nombre*

  Abizenak / Apellidos*

  NAN / DNI*

  Teléfono /Telefonoa*

  Helbide eletronikoa / E-mail*

  UPV/EHUko fakultatea/unibertsitate eskola: / Facultad/Escuela Universitaria de la UPV/EHU a la que pertenece:*
  (Estatistika helburuetarako baino ez / Se solicita con fines exclusivamente estadísticos)

   

   

  Harremanetarako helbidea / Dirección de contacto

  Kalea / Calle - Zb. / Nº*

  PK eta herria / CP y Población*

   

   

  Gainerako parte hartzaileen datuak (egonez gero) / Datos del resto de participantes (si corresponde)

  Izena/Nombre | Abizenak/Apellidos | Fakultatea/unibertsitate eskola Facultad/Escuela Universitaria | NAN/DNI

   

   

  Eskaerari atxikitako agiriak/Documentación que se adjunta a la solicitud

  Curriculum Vitae*:

  Doktore titulua / Título de Doctor o Doctora*:

  Proiektua justifikatzeko memoria / Memoria Justificativa del Proyecto*:

  Beste batzuk (zehaztu) / Otros (especificar):

   

   

  HAU ESKATZEN DUT / SOLICITO:

  Bizkaiko Campusaren “Handira jo” lehiaketaren 2023ko deialdian aurkeztu dudan proiektua onartua izan dadila.

  Halaber, proiektu hau aurkeztearekin batera, UPV/EHUri, behar izanez gero, eta betiere proiektuaren edukiera bermatuz, proiektuaren izenburuaren, gaiaren eta baita egile(ar)en berri emateko BAIMENA EMATEN DIOT.

  Eta eskaera honetan adierazitako datu guzti-guztiak egiazkoak direla ADIERAZTEN

  Se admita la participación del proyecto presentado a través de esta inscripción, en la convocatoria del Concurso Handira Jo 2023 del Campus de Bizkaia.

  Asimismo, con la presentación de este proyecto, AUTORIZO a la UPV/EHU, a que en su caso, y manteniendo la confidencialidad del contenido del proyecto, difunda el título y la materia sobre la que versa, así como la identidad del/los autor/es/as.

  Y DECLARO, que todos y cada uno de los datos aportados en esta solicitud son ciertos.

   

  DATUEN BABES KLAUSULA / CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS

  Indarreko legerian datu pertsonalen babesari dagokionean ezarritakoa betez, jakin ezazu eskatu diren datu pertsonalak informatikoki tratatuko direla, lehiaketa gestionatzeko. Halaber, jakinarazten dizugu datuok erabili, aldatu, ezabatu eta aurka jotzeko eskubidea duzula fitxategiaren arduradunaren aurrea zitek@ehu.eus helbide elektronikoaren edo ohiko postaren bidez, helbide honetara igorriz: Kanpo Harremanen Zuzendaria, Zitek, Errektoregoa, Sarriena auzoa z/g, 48940 Leioa, Bizkaia

  En cumplimiento de la legislación vigente de protección de datos personales, le informamos que los datos personales recabados serán objeto de tratamiento informatizado con la finalidad de gestionar el acceso y control del concurso. Igualmente, le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero por correo electrónico: zitek@ehu.eus, o por correo convencional en la dirección siguiente: Director de Relaciones Externas del Campus de Bizkaia, Zitek, Edificio Rectorado, B/Sarriena s/n, 48940 Leioa, Bizkaia.

  Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
  Privacidad